duminică, 3 februarie 2008

csebui eT

.enim ni at atnezerp ed eioven mA.farp ed ron nu raod tnus enit araf ac amaes uad im`as is csebui et as tupecni mA.erasitafni auon o taul a citcarp aem ataiv tiraz ma`et dnac apilc niD